GEMMA ΖΕΟΛΙΘΟΣ

GEMMA ΖΕΟΛΙΘΟΣ

•Αυξάνει την ικανότητα του εδάφουν να συγκρατεί θρεπτικά στοιχεία
•Βελτιώνει την δομή του εδάφους
•100% αδρανές προιόν
•Κατάλληλος για χρήση στην βιολογική γεωργία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
1Kg πούδρα
2Κg πουδρα
1Kg κόκκοι
2Κg κόκκοι

ΑΝΑ
20
10
20
10