ΟΞΙΝΟ ΧΩΜΑ

ΟΞΙΝΟ ΧΩΜΑ

Συσκευασμένο όξινο χώμα, αποτελούμενο από διάφορα είδη τύρφης, και φυλλόχωμα, ειδικό για οξύφυλλα φυτά.