Προγραμματιστής Σειρά ESP-RZX RAIN BIRD

Προγραμματιστής Σειρά ESP-RZX RAIN BIRD

Category:
Τύπος Αρ.Στασ. Τάση Ρευμ. Συσκευ.
ESP-RZX – 4 Εσωτ. 4 230/24V 6
ESP-RZX – 6 Εσωτ. 6 230/24V 6
ESP-RZX – 8 Εσωτ. 8 230/24V 6
ESP-RZX – 4 Εξωτ. 4 230/24V 6
ESP-RZX – 6 Εξωτ. 6 230/24V 6
ESP-RZX – 8 Εξωτ 8 230/24V 6
WiFi Module